Select Page

Az ingyenes tankönyvellátás programja a következő tanévben is folytatódik. A 2016/2017-es tanévben ingyenes tankönyvtámogatást kell biztosítani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény vonatkozó paragrafusai szerint:

  • 1-4. évfolyamokon, illetve
  • felsőbb évfolyamokon rászorultsági alapon. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolásokkal kell bizonyítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében (5-8. évfolyamon).

Az 1-4.évfolyamon a tanulók ingyen kapják a tankönyveket.

Az 5-8. évfolyamokra vonatkozó tudnivalók:

  1. szeptember 1-jétől ingyenes tankönyvellátásra jogosultak rászorultsági alapon azok a tanulók, akiknek szülei a határidő megtartásával normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be, és jogosultságukat az igény benyújtásával egyidejűleg igazolják. A benyújtott igénylőlapok csak abban az esetben érvényesek, ha rendelkeznek megfelelő igazolással.

A kérelem beadásának felelőssége a szülőt terheli! Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jogosultságban bekövetkezett változást 15 napon belül jelezni kell az iskola felé!

Normatív kedvezményre jogosult:

  • tartósan beteg tanuló: emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, vagy szakorvosi igazolás
  • sajátos nevelési igényű tanuló: szakértői bizottság szakvéleménye
  • három-, vagy többgyermekes családban élő tanuló: családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló: a települési önkormányzat erről szóló határozata

Minden jogosultság esetén 2016. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak. A nyár folyamán lejáró igazolásokat még a tankönyvosztás előtt célszerű megújítani. Ingyenes tankönyvet csak hatályos igazolás ellenében áll módunkban kiadni!

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÚJÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM MÁR A LEJÁRAT ELŐTT HÁROM HÓNAPPAL BENYÚJTHATÓ AZ ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATNÁL!

A diákok utólagos, határidőn túli (2016. október 01.) státuszmódosítására nincs lehetőség!!!

Iskolánkban a normatív kedvezményt az alábbi módon tudjuk biztosítani:

Kölcsönzés útján adjuk használatba az iskola könyvtár állományát képező tankönyveket. A tanév végén az ingyen kapott tankönyveket visszakérjük, a munkafüzetek a tanulóknál maradnak! Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanuló szülője a tankönyvrendelő nyomtatványon jelezheti ha valamely tankönyv esetében nem szeretne élni a kölcsönzés útján biztosított lehetőséggel, ebben az esetben a megjelölt tankönyvet önállóan a http://webshop.kello.hu oldalon rendelheti meg és térítés ellenében veheti át.

Akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a tankönyvek ellenértékét a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nek kötelesek megfizetni az általuk megjelölt fizetési határidőig. Az iskolák részére is megszűnt a visszáru intézménye. A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.

Kérjük, Önöket, hogy a tanulói tankönyvtámogatás igényléséhez szükséges kitöltött nyomtatványt, valamint a jogosultságot igazoló okirat másolatát szíveskedjenek visszaküldeni a nyomtatványon feltűntetett határidőig! Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy a határidőre le nem adott támogatásigénylést nem áll módunkban figyelembe venni!

Megszakítás