Select Page

 

 

 

 

SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

TÉRÍTÉSI- és TANDÍJ SZABÁLYZATA

2020/2021. tanévre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bek. c) pontja alapján a fenntartó meghatározza a köznevelési intézményeiben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. Jelen szabályzat a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 33-37. §-ainak figyelembevételével történt.

 

A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a Szent László Katolikus Általános Iskolában a térítési díj és a tandíj fizetésének módját, a tanulmányi eredményre és a szociális helyzetre tekintettel adható engedményeket.

 

A Szabályzat jogi háttere és a kapcsolódó belső irányítási eszközök

 1. a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
 2. b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 3. c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 4. d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.),
 5. e) a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet,
 6. f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 7. g) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
 8. h) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,
 9. i) a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet,

 

Értelmező rendelkezések

 1. §

 

(1) Üzemeltetési anyagok: olyan vásárolt készletek, amelyeket az intézmény az oktatás, képzés során termék előállításához vagy szolgáltatás nyújtásához való felhasználás céljából, közvetített szolgáltatáshoz szerez be. Az oktatás, képzés tevékenységéhez közvetlenül felhasznált anyagok (pl.: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, irodai papír és nyomtatványok) mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

(2) Szakmai anyag: az oktatás, képzés tevékenységét segítő eszközök.

(3) Szakmai alapfeladat: az a pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a tanulót térítési díj, illetve tandíjfizetési kötelezettség terheli.

(4) Díjalap: a tanévkezdéskor a szakmai alapfeladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.

(5) Szolgáltatási kiadások: az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások vételára (pl. közüzemi díjak, kommunikációs szolgáltatások).

(6) Tandíj: költségtérítés, tanulói díjfizetési kötelezettség, a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg.

(7) Térítési díj: tanulói díjfizetési kötelezettség, a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg alapján részleges hozzájárulás az oktatás, képzés költségeihez.

(8) Vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra elszámolható működési célú kiadások (folyó kiadás) egy vizsgázóra jutó hányada.

 

 

 

 

Általános rendelkezések

 

A szabályzat hatálya kiterjed a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra, valamint azokra a nem tanköteles személyekre, akik nem állnak tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerint más oktatási intézménnyel, valamint, akik betöltötték a 22. életévüket és utána kívánják igénybe venni az iskola szolgáltatásait.

 

Az alapfokú művészeti iskolában a költségvetési támogatás meghatározásánál akkor lehet a tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló részére biztosított négy foglalkozás együttes időtartama

 1. a) zeneművészeti ágban csak egyéni foglalkozás vagy egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább százötven perc,
 2. b) kizárólag csoportos foglalkozás esetén – minden művészeti ágban – legalább száznyolcvan perc.

Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a tanuló térítési díj ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz részt térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.

 

Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan vagy igazolatlanul távol maradt.

 

 

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkezései az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó sajátos szabályokról

 

„37. § (1)50 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33-36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola szolgáltatásainak igénybevételét tandíjfizetéshez kötheti. Ha az Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján a miniszter köznevelési szerződést kötött a külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a nemzetközi iskola fenntartójával, a fenntartó a megállapodásban rögzítettek szerint csökkenteni köteles a tandíj mértékét.

 (3) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

 (4) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló alapfokú művészetoktatásban, illetve szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, beiratkozáskor köteles beszerezni a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli nyilatkozatát azzal összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tanuló az érintett képzést ingyenesen, térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni.”

 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 

 1. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 2. a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,
 3. b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,
 4. c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,

(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék – annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

 

 1. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
 2. a) tizenöt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,
 3. b) öt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,
 4. c) tizenöt–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,
 5. d) húsz–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

 (2) Vendégtanulói jogviszony – a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve – térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három–harminc százaléka lehet.

 (3) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.

 

 

Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások

 

 1. § (1)
 2. a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte,
 3. b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,

 

(2) A tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével – tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

 (3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 35. § (6) bekezdésére figyelemmel állapítja meg.

 (4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

 

A térítési díj és a tandíj megállapítása, befizetésének módja, mentességek, egyéb

kedvezmények

A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékét az adott tanévre vonatkozóan a szabályzatban foglaltak alapján az intézmény igazgatója határozat formájában állapítja meg a tanév megkezdésének időpontjáig.

– A tanulók október 31-ig kötelesek tandíjnak, -ill. térítési díjnak legalább I. részletét fizetni tanszakonként. A fennmaradó díj összegét adott tanévben, első félévet követő március 31-ig kötelesek megfizetni.

– Az intézmény vezetője kérésre lehetőséget nyújthat a térítési díj és a tandíj választható havi, megfizetésére.

– Az intézmény vezetője a térítési díj és tandíj megállapításával és megfizetésével kapcsolatos adatokról nyilvántartást vezet.

– A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékéről szóló határozat ellen felül bírálati kérelem nyújtható be.

– Az előképző tagozaton tanulók térítési-, ill. tandíj összege a jelen szabályzatban megállapított térítési-, ill. tandíj összegének 50%-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Térítési díj mértéke: A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap Zeneművészeti ág esetén:

 

Zene díjalap

      153 980   

 

Tanulmányi átlag

Térítési díj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített térítési díj

   

5%

4,5 – 5,0

                                7 699   

                7 700   

   

6%

4,0 – 4,4

                                9 239   

                9 200   

   

8%

3,5 – 3,9

                              12 318   

              12 300   

   

10%

 3,0 – 3,4

                              15 398   

              15 400   

   

15%

2,0 – 2,9

                              23 097   

              23 100   

   

20%

elégtelen

                              30 796   

              30 800   

   
           
           

A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében
 a díjalap Táncművészeti, és szolfézs előképző esetén:

     

 

Tanulmányi átlag

Térítési díj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített térítési díj

Tánc díjalap

        76 642   

15%

4,5 – 5,0

                              11 496   

              11 500   

   

16%

4,0 – 4,4

                              12 263   

              12 300   

   

17%

3,5 – 3,9

                              13 029   

              13 000   

   

18%

 3,0 – 3,4

                              13 796   

              13 800   

   

19%

2,0 – 2,9

                              14 562   

              14 600   

   

20%

elégtelen

                              15 328   

              15 300   

   
           

 

 

 

 

 

 

A tanév első napján a 18. életévét betöltött, de a 22. életévét be nem töltött, nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében a díjalap

     
           
   

Zeneművészeti tanszakon

     

 

Tanulmányi átlag

Térítési díj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített térítési díj

   

15%

4,5 – 5,0

                              23 097   

              23 100   

   

17%

4,0 – 4,4

                              26 177   

              26 200   

   

19%

3,5 – 3,9

                              29 256   

              29 300   

   

20%

 3,0 – 3,4

                              30 796   

              30 800   

   

30%

2,0 – 2,9

                              46 194   

              46 200   

   

40%

elégtelen

                              61 592   

              61 600   

   
           
   

Táncművészeti tanszakon

     

 

Tanulmányi átlag

Térítési díj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített térítési díj

   

15%

4,5 – 5,0

                              11 496   

              11 500   

   

17%

4,0 – 4,4

                              13 029   

              13 000   

   

19%

3,5 – 3,9

                              14 562   

              14 600   

   

20%

 3,0 – 3,4

                              15 328   

              15 300   

   

30%

2,0 – 2,9

                              22 993   

              23 000   

   

40%

elégtelen

                              30 657   

              30 700   

   
           

 

 

 

 

 

 

Vendégtanulói jogviszony létesítése esetén – a közismereti képzés
elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony kivételével – térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke a díjalap

     
           
   

Zeneművészeti tanszakon

     

 

Tanulmányi átlag

Térítési díj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített térítési díj

   

3%

4,5 – 5,0

                                4 619   

                4 600   

   

4%

4,0 – 4,4

                                6 159   

                6 200   

   

10%

3,5 – 3,9

                              15 398   

              15 400   

   

15%

 3,0 – 3,4

                              23 097   

              23 100   

   

20%

2,0 – 2,9

                              30 796   

              30 800   

   

30%

elégtelen

                              46 194   

              46 200   

   
           
   

Táncművészeti tanszakon

     

 

Tanulmányi átlag

Térítési díj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített térítési díj

   

3%

4,5 – 5,0

                                2 299   

                2 300   

   

4%

4,0 – 4,4

                                3 066   

                3 100   

   

10%

3,5 – 3,9

                                7 664   

                7 700   

   

15%

 3,0 – 3,4

                              11 496   

              11 500   

   

20%

2,0 – 2,9

                              15 328   

              15 300   

   

30%

elégtelen

                              22 993   

              23 000   

   

 

 

 

 

 

 

           

A tandíj mértéke két tanszakos, 18 év alatti számára
 (második tanszak esetén):

     
           

Az alapfokú művészeti iskolában az R. 36. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott esetekben tandíjat kell fizetni, amelynek mértéke

     

a) az R. 36. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott mértéket meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén a tanév első napján a 18. életévét be
nem töltött tanuló esetében a díjalap

     

Zene művészeti tanszak

     

 

Tanulmányi átlag

Tandíj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített tandíj

   

15%

4,5 – 5,0

                              23 097   

              23 100   

   

20%

4,0 – 4,4

                              30 796   

              30 800   

   

25%

3,5 – 3,9

                              38 495   

              38 500   

   

30%

 3,0 – 3,4

                              46 194   

              46 200   

   

35%

2,0 – 2,9

                              53 893   

              53 900   

   

40%

elégtelen

                              61 592   

              61 600   

   
           
           

Tánc művészeti tanszak

     

 

Tanulmányi átlag

Tandíj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített tandíj

   

15%

4,5 – 5,0

                              11 496   

              11 500   

   

20%

4,0 – 4,4

                              15 328   

              15 300   

   

25%

3,5 – 3,9

                              19 161   

              19 200   

   

30%

 3,0 – 3,4

                              22 993   

              23 000   

   

35%

2,0 – 2,9

                              26 825   

              26 800   

   

40%

elégtelen

                              30 657   

              30 700   

   
           
           
           

b) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második, vagy további megismétlése
 esetén a díjalap 40%-a,

   
           

Alapfokú művészetoktatásban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további
alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, a díjalap

   
           
   

Zeneművészeti tanszak

     

 

Tanulmányi átlag

Tandíj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített tandíj

   

20%

4,5 – 5,0

                              30 796   

              30 800   

   

25%

4,0 – 4,4

                              38 495   

              38 500   

   

30%

3,5 – 3,9

                              46 194   

              46 200   

   

35%

 3,0 – 3,4

                              53 893   

              53 900   

   

40%

2,0 – 2,9

                              61 592   

              61 600   

   

50%

elégtelen

                              76 990   

              77 000   

   
           
   

Táncművészeti tanszak

     

 

Tanulmányi átlag

Tandíj összege/tanév

Alkalmazott/
Kerekített tandíj

   

20%

4,5 – 5,0

                              15 328   

              15 300   

   

25%

4,0 – 4,4

                              19 161   

              19 200   

   

30%

3,5 – 3,9

                              22 993   

              23 000   

   

35%

 3,0 – 3,4

                              26 825   

              26 800   

   

40%

2,0 – 2,9

                              30 657   

              30 700   

   

50%

elégtelen

                              38 321   

              38 300   

   

 

 

Térítési díj és tandíjkedvezmény

 1. §

 

(1) A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj

 1. a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 4., illetve a 5. §-ban meghatározott díj l0%-a,
 2. b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 20%-a,
 3. c) 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 30%-a,
 4. d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 40%-a,
 5. e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 50%-a,
 6. f) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 60%-a,
 7. g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 70%-a,
 8. h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 80%-a,
 9. i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 4., illetve az 5. §-ban meghatározott díj 90%-a.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani.

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

A kedvezmények odaítélésénél figyelembe vesszük:

 • a tanuló tanárainak véleményét,
 • a tanuló intézményünkben tanúsított munkáját, szorgalmát, magatartását.
 •  

 

Térítési díj mentességek

 

 (1) A Kt.114§ (2) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés megszerzése.

Térítési díj fizetése alól mentesülnek a Hátrányos Helyzetű, vagy Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulók. A mentesség igazolásának alapja a lakhely szerint illetékes jegyző igazolása.

(2) Az intézmény vezetője köteles felmérni és a tanév során figyelemmel követni azon tanulókat, akik nem érik el a hátrányos helyzetű besorolást, és akik az előző közoktatási szerződés szerint szociálisan rászorulóként voltak nyilvántartva.

 

 

 

 

A térítési díj, a tandíj befizetésének módja

 

A térítési- és tandíj egy tanévre szólnak. A tanulók október 31-ig kötelesek tandíj, -ill. térítési díj I. részét fizetni tanszakonként. A fennmaradó díj összegét az adott tanévben, félévet követően, március 31-ig kötelesek megfizetni.

 

A megállapított díjak befizetését támogató átvállalhatja.

Az intézmény vezetője lehetőséget nyújthat a térítési díj és a tandíj választható havi, kéthavi, negyedéves, féléves, valamint éves megfizetésére.

A művészeti vizsgákkal kapcsolatos térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségnek egy összegben kell eleget tenni.

Vizsgát csak a befizetés igazolásával lehet megkezdeni.

Az intézmény igazgatóhelyettese a térítési díj, a tandíj megállapításával és megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet, amit 5 évig megőrzi.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

Jelen szabályzat a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola minden tanulójára érvényes.

 

A térítési díj és tandíj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését minden évben legkésőbb április 10-éig kell elvégezni (a költségvetés és a mindenkori infláció figyelembevételével).

 

A változások a következő tanévtől érvényesek.

 

Az aktuális szabályzatot minden tanulóval és szülővel a szokott módon – honlap-faliújság – ismertetni kell.

 

A térítési díj szabályzat megtalálható a székhely irodájában.

 

A térítési díj következő évi változásáról a tanulókat tájékoztatni kell minden tanév május 15. napjáig.

 

Encs, 2020. szeptember 9.                                                     Kapinuszné Lengyel Lívia

                                                                                                          igazgató

Fenntartói jóváhagyás:

 

 

……………………………………….

Megszakítás