Alapvető imádságok

A katolikus keresztény köszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! (Laudetur Jesus Christus!)
Válasz: Mindörökké! Amen. (In aeternum! Amen.)

Keresztvetés: Így vess keresztet! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. (Az Atya szónál a homlokodra, a Fiú szónál a mellkasodra, a Szentlélek nevének kimondásánál a bal válladra majd a nevében szó kimondásakor a jobb válladra helyezd az ujjaidat!)

Reggeli ima
Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem.
Te őriztél meg az éjjel,
maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak,
mint szerető gyermeked.
Szívem csakis azt akarja,
ami kedves Teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
őrizz engem szüntelen,
hogy egész nap Neked éljek
tiszta szívvel, bűntelen!
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
oltalmazz meg minden bajtól,
kísértésben el ne hagyj! Amen.

Esti ima
Ó, édes Istenem!
Hálát mond a lelkem,
hogy egész napon át
úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
mossa meg kegyesen
szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
gondviselő szemed!
Kérlek, óvd az éjjel
testemet, lelkemet!

Szűz Anyám és őrangyalom,
legyetek énvelem,
ha ti rám vigyáztok,
nyugodt lesz éjjelem.
Amen.

Tanítás előtti ima
Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így kiérdemeljük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Tanítás utáni ima
Urunk, Jézus Krisztus,
te vagy az Út, amelyen járnunk kell,
az Igazság, amelyet keresve keresünk,
az Élet, amely egyetlen boldogságunk.
Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk toled.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat,
szüleinket és tanárainkat!
Segíts továbbra is,
hogy úgy szeressük egymást és minden embert,
ahogy tanítványaidhoz illik!
Add, hogy eredményeink és kudarcaink
egyformán hozzád vezessenek,
Te pedig vezess minket Atyádhoz,
akit veled és általad dicsérünk
most és mindörökké! Ámen.

Ima étkezés előtt
Édes Jézus légy vendégünk!
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Urunk, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék!
Amen.

Ima étkezés után
Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál: Hála Isten,
Annak is adj kinek nincsen!
Amen.

Ima szülőkért
Jó Isten, te adtál nekem
szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazzad,
és áldd meg, kérlek, őket!
Add, hogy mindig úgy szeressem,
mint Te Szűz Anyádat,
add, hogy sohase érje őket
miattam a bánat! Amen.

Ima szülőkért
Uram, hallgasd meg imámat szüleimért, akik által az életet adtad nekem! Adj nekik egészséget, és ajándékozd meg őket boldogsággal már itt a földön is! Adj nekik kegyelmet, hogy mindig hűségesek legyenek egymáshoz és Hozzád! Adj nekik kitartást, türelmet és erőt az élet nehézségeiben! Kíméld meg őket a bajoktól! Vezesd kegyelmeddel tetteiket, hogy majd az örök boldogságba jussanak! Amen.

A Miatyánk imádság - Az Úr imádsága
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!
Szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Amen.

Üdvözlégy Mária
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van
teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja! Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

A dicsőség ima - A Szentháromság dicsőítése
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben,
most és mindörökké.
Amen.

Mindenszentek litániája (Részlet)


Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
(A válasz: Könyörögj /könyörögjetek/érettünk!)
Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
Szent Mihály főangyal,
Mindnyájan szent angyalok,
Keresztelő Szent János,
Szent József,
Szent Péter és Pál apostol,
Szent András apostol,
Szent János apostol,
Szent Mária Magdolna,
Szent István vértanú,
Antiochiai Szent Ignác,
Szent Lőrinc vértanú,
Szent Perpétua és Felicitász vértanú asszonyok,
Szent Ágnes vértanú,
Szent Gergely pápa,
Szent Ágoston püspök,
Szent Atanáz püspök,
Szent Vazul püspök,
Szent Márton püspök,
Szent Benedek apát,
Szent Ferenc és Domonkos,
Xavéri Szent Ferenc,
Vianney Szent János,
Sziénai Szent Katalin,
Avilai Szent Teréz,
Istennek minden szentjei.
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk!

Részletek az Oltáriszentség litániájából

Élő Kenyér (A válasz: Irgalmazz nekünk!)
Elrejtett Isten és Üdvözítő
Szüntelen tartó áldozat
Természet fölötti kenyér
Szentostya
Áldásnak kelyhe
Legszentebb áldozat
Mennyei gyógyszer
Minden bőséget meghaladó ajándék
Isten szeretetének legnagyobb emléke
Étel és vendég
Tiszta lelkek táplálása
Az Úrban meghalók úti eledele
A jövendő dicsőség záloga.

A rózsafüzért úgy imádkozzuk, hogy a keresztre: Hiszekegyet; minden nagy szemre: Miatyánkot; minden Miatyánk előtt: Dicsőséget; és minden kis szemre: Üdvözlégy Máriát mondunk. Minden Üdvözlégyben a Jézus szó után beiktatjuk a megfelelő titkot. Négyféle rózsafüzért szoktunk imádkozni:
-Örvendetes szentolvasó
-Fájdalmas szentolvasó
-Dicsőséges szentolvasó
-A világosság szentolvasója.
A rózsafüzér imádkozása közben Jézus életének eseményeiről elmélkedünk, gondolkodunk.

Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a Katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test föltámadását és az örök életet.
Amen.

Az Úrangyala
Az Úr angyala köszönti a Boldogságos Szűz Máriát
és ő méhébe fogadta a Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvözlégy Mária …(Elmondjuk az Üdvözlégyet.)
Íme az Úr szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvözlégy Mária …
És az Ige testté lett
és miköztünk lakott.
Üdvözlégy Mária …
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Oltalmad alá futunk
Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja, könyörgésünket ne vesd meg szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbejárónk és szószólónk: engeszteld nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak! Amen.

Ima az őrangyalhoz
Őrangyalom, szívből kérlek,
bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem!
Halálomkor állj mellettem!
Amen.

A hit, remény, szeretet felindítása
Istenem hiszek benned,
mert örökké igazmondó vagy.
Istenem remélek benned,
mert végtelenül hű és irgalmas vagy.
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged,
mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.
Amen.

Skip to content