Select Page

Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI

Művészeti iskola

munkaterve

2020/21

 

 „Istennek művét megismerni és megérteni, ez a tudomány tárgya, azt anyagi és érzékelhető formában visszaadni a művészeté. Az önmagáért való művészet képtelenség. A művészetnek célja, hogy tökéletesítse az egyént, akinek fejlődése benne kifejezésre jut.” (G. de Pourtalès)

 

Személyi feltételek

A művészeti iskola tanárai:

Furulya:                      Vajkóné Boczán Zsófia

Zongora:                     Sélley Etelka

Szolfézs:                     Hankó Klaudia, Buchala István

Néptánc:                     Maier Reimond

 

Tanulói létszám alakulása a 2020/2021. tanévben:

művészeti ág tanszak létszám
zene furulya 23     fő
zongora 14     fő
tánc néptánc 101   fő
összesen 138   fő

 

Néptánc tanszak csoportbeosztása

 

csoport évfolyam létszám óra
2.o E/2 E/2 17 fő 2 óra
Picurok A/1 15 fő 4 óra
Buborékok A/2 16 fő 4 óra
Bubikák A/3 14 fő 4 óra
Kis Bubulyka A/4 – A/5 19 fő 4 óra
Csikuka I A/4 – A/10 10 fő 4 óra
Csikuska II. A/4 – A/10 10 fő 4 óra

 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja:

 • speciális művészeti ismereteket adjon
 • érzelmi-esztétikai neveléssel járuljon hozzá a harmonikus, kreatív, érzelem gazdag személyiség kialakításához
 • a művészetek megismerésére, értékelésére neveljen
 • a művészeti oktatás egyrészt tehetséggondozási feladatot lát el, másrészt a művészeti nevelés eszközeivel a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontására vállalkozik

 

 

 2020/2021- es tanévben célunk:

 • az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése
 • művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja
 • olyan művészeti alapok adása, amely képessé teszi a gyermekeket a művészeti alkotások tudatos élvezetére, a bennük való gyönyörködésre
 • a választott művészeti területen legyenek képesek az ismeretek önálló megszerzésére és feldolgozására
 • növendékeinket sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé kívánjuk nevelni
 • az önkifejezés eszköztárának gazdagításával művészeti produktumok létrehozására és befogadására készítsen fel
 • törekszünk arra, hogy a tanulók színpadi bátorsága növekedjen, kommunikációs készségük fejlődjön

 

A tanév kiemelt feladatai

 • tehetséggondozás
 • a regionális, megyei és országos versenyekre való felkészülés, hogy tanulóink méltóképpen képviseljék iskolánkat (a versenyzők kiválasztásakor ügyelni kell arra, hogy kellő idő legyen a felkészülésre)
 • változatlanul igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni városunk kulturális intézményeivel, részt veszünk az önkormányzat, a civil szervezetek vagy a Művelődési Ház által szervezett programokon
 • felkészítjük növendékeinket iskolánk és településünk kulturális rendezvényeire, ünnepségeire (ügyeljünk arra, hogy színvonalas produkció kerüljön a közönség elé)
 • igyekszünk minél több nyilvános megmutatkozást szervezni, vagy nyilvános rendezvényen részt venni
 • figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a tanuló érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk ki készségeiket és gyarapítjuk ismereteiket
 • a tanszakoknak megfelelő különböző műfajok sajátosságait, a művészeti megjelenítés módjait ismertetjük meg a tanulókkal

 

Felelős: minden szaktanár

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

 

„Nemcsak nyelvében él a nemzet, hanem műveltségében, gondolkodásában, zenéjében és táncában is.” (Rábai Miklós)

 

A néptánc oktatás célja:

 

 • a tánc, a ritmikus mozgás iránti érdeklődés felkeltése és a fogékony tanulók képességének szakirányú fejlesztése
 • a tanulók jártasságot szerezzenek a különböző tájegységek táncaiból, megismerjék azok történetét, a hozzátartozó viselkedés szabályait és a mindennapok magatartásformáit

 

 • közelebb viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor értő művelőjévé, közönségévé válik

 

 • a közösségi életben aktív részvételre nevelés, alkalmazkodóképesség, egymásra figyelés fejlesztése

 

 

 

A néptánc tanszak feladata

 

Ismertesse meg a tanulóval:

 

 • a hagyományos népi játékokat
 • a mozgásanyag variációs lehetőségeit
 • a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet
 • a néprajztudomány sajátos megközelítési módját
 • a tánc, művészi és közhasznú formáit
 • a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakai

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

 

 „Amelyik otthonban zene szól, ott atya és fiú között szeretet honol, s ha a nép is zenél, harmónia uralkodik az emberek között.” (Ősi kínai mondás)

 

 

Tanszakok:

Billentyűs tanszak:     zongora

Fafúvós tanszak:         furulya

 

A zeneoktatás célja:

 • megismertetni a tanulókkal a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait, az önkifejezés eszköztárának gazdagításával
 • felkészíteni a zene alkalmazására, befogadására
 • az értékes zene szeretetének kialakítása
 • érett, kreatív személyiség kialakítása
 • az életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelően fejlessze a beiratkozott tanulók zenei képességeit
 • a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása
 • rendszeres zenei ismeretek adásával tegye képessé a növendékeket ismereteik gyakorlati felhasználására
 • a közösségi életben aktív részvételre nevelés, alkalmazkodóképesség, egymásra figyelés fejlesztése

 

 

A zeneoktatás feladata:

 • a tanulók zene iránti érdeklődésének felkeltése, zeneszeretet kialakítása, a muzsikálás örömeinek felfedeztetése
 • a hangszeren való játék képességének elsajátíttatása
 • a kezdő tanulóknál kiemelten fontos a helyes hangszer- és testtartás kialakítása
 • a felsőbb éves tanulók zenei önállóságának fejlesztése
 • precíz kottaolvasási készség kialakítása
 • az otthoni gyakorlás metodikájának megtanítása

 

A művészeti iskola feladata

 

Alakítsa ki a tanulókban:

 • a rendszeres munka természetes igényét
 • a megfelelő munkafegyelmet
 • a munkájuk tudatos kontrolálását
 • a művészi előadásmód kivitelezését
 • az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi
 • az esztétikai érzéket
 • a művészetek befogadására nyitott attitűdöt
 • fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására.

 

Fejlessze a tanuló:

 • mozgáskultúráját
 • fizikai állóképességét
 • ritmusérzékét
 • hallását
 • zenéhez való alkalmazkodását
 • tér-, forma- és stílusérzékét,
 • mozgásmemóriáját
 • koncentráló képességét
 • improvizációs készségét
 • ízlését, kritikai értékét
 • a nem verbális megnyilvánulások iránti érzékenységet
 • a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységet
 • a vizuális memóriát
 • a képzelőerőt

 

Ösztönözze a diákot:

 

 • a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt
 • a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására
 • a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására
 • az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (városi rendezvények, kézműves foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi, zenei táborok, egyéb zenés, táncos események)
 • a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberekkel való beszélgetés)

 

 

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a színművészetben megjelennek.

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.
A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.

 

A művészeti iskola tervezett programjai:

 

Alakuló megbeszélés a tanév tervezett feladatairól              szeptember

Táncházak megrendezése                                                      folyamatos

Zenei Világnap                                                                      október

Adventi hangverseny                                                            december

Karácsonyi műsorban való közreműködés                           december

A Magyar Kultúra Napja                                                       január

Fellépés a Mini-suli rendezvénysorozaton                            február

Fellépés iskolai, városi rendezvényeken                               folyamatos

Március 15-i műsorban való közreműködés                         március

Tánc világnapja                                                                     április

Anyák napi műsorban való közreműködés                           május

Gálaelőadás                                                                           május

Ballagási ünnepségen való közreműködés                            június

 

Felelős: Vajkóné Boczán Zsófia, Maier Reimond

 

 

Encs, 2020. szeptember 1.

 

Vajkóné Boczán Zsófia                                                         Maier Reimond

Megszakítás